ՀԱՅ ENG РУС
Մեր մասին
Գլխավոր խմբագիր
Խմբագրեր
Նյութերի ամփոփումներ
Կոնտակտներ

Մեր մասին

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» քառամսյա և բազմալեզու հանդեսը Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի հասարակագիտական և հայագիտական հնագույն հրատարակությունն է: Հիմնվել է 1940 թ.` որպես ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի հայկական մասնաճյուղի տեղեկագիր, 1943-1965 թթ.` Հայկ. ՍՍՌ ԳԱ “Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների”: 1940-1947 թթ. լույս է տեսել անկանոն պարբերականությամբ. 1948-1990 թթ.` ամսագիր, 1991 թ.` երկամսյա, 1992-1995 թթ.` եռամսյա, 1996-ից առ այսօր` քառամսյա: Տարբեր ժամանակներում “Լրաբերը” խմբագրել են անվանի հայագետներ Հ. Օրբելին, Մ. Ներսիսյանը, Ա. Հովհաննիսյանը, Ծ. Աղայանը, Գ. Ստեփանյանը, Հ. Ասլանյանը, Հ. Ինճիկյանը, Վ. Միքայելյանը: 1988 թ. ի վեր հանդեսը խմբագրում է պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր ԱԼԲԵՐՏ ԱՐՄԵՆԱԿԻ ԽԱՌԱՏՅԱՆԸ:

Հանդեսը տպագրում է պատմության, փիլիսոփայության, հասարակագիտության, բանասիրության, քաղաքագիտության, իրավագիտության, տնտեսագիտության և մշակույթի վերաբերյալ հոդվածներ և հրապարակումներ (արխիվային նյութեր), հասարակագիտական ու հայագիտական լրատվություն: Դրա բովանդակության և ծավալի էական մասն են հայագիտական ուսումնասիրությունները: Հանդեսի էջերում տպագրվել և շարունակում են տպագրվել արդիական հարցադրումներով և նորովի մեկնաբանություններով հագեցած բազմաթիվ արժեքավոր հետազոտություններ, ինչպես, օրինակ, Հայկական հարցի, ցեղասպանության, Հայաստանի, հայ գաղթօջախների ու Սփյուռքի պատմության, մշակույթի, Ղարաբաղի պատմության, Արցախյան պատերազմի և այլնի վերաբերյալ: “Լրաբերի” “Հոդվածներ”, ”Մեր հոբելյարները”, “Քննադատություն և մատենախոսություն”, “Լրատու”, “Հաղորդումներ”, “Բանավեճ և քննարկում” բաժիններում ներկայացվում են նրա հայագիտական ու հասարակագիտական նյութը, ինչպես և դրանց վերաբերյալ գիտական գնահատականը:
“Լրաբերի” էջերում աճել և հասունացել են հայագետների և հասարակագետների բազմաթիվ սերունդներ: Հանդեսին աշխատակցում են ոչ միայն հայրենական, այլև Սփյուռքի և օտարազգի բազմաթիվ գիտնականներ: Այստեղ տպագրվում են հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն և այլ լեզուներով հայագիտական նյութեր: Տարածվում է արտասահմանյան տարբեր երկրներում:
Հանդեսի ծավալը` 17-18 տպագրական մամուլ, տպաքանակը` 200:

“Լրաբերն” իր ծրագիրն իրականացնում է խմբագրական խորհրդի աջակցությամբ, որի անդամներն են՝

Աղասյան Ա. Վ. - արվեստ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստ. տնօրեն
Բարխուդարյան Վ. Բ. - ՀՀ ԳԱԱ ակադ. (պատմություն), հայագիտ. և հասարակակ. գիտությունների բաժանմունքի ակադ. քարտուղար
Գևորգյան Հ. Ա. - ՀՀ ԳԱԱ ակադ. (փիլիսոփայություն)
Եղիազարյան Ա. Կ. - բան. գիտ. դոկտոր
Խաչատրյան Լ. Մ. - բան. գիտ. դոկտոր, Երևանի Խ. Աբովյանի անվ. պետ. մանկավարժ. համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ
Խոջաբեկյան Վ. Ե. - ՀՀ ԳԱԱ ակադ. (տնտեսագիտություն)
Կարապետյան Ռ. Կ. – պատմ. գիտ. դոկտոր, Իտալիայում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան
Հարությունյան Բ. Հ. - ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ (Պատմություն)
Հարությունյան Գ. Գ. - պատ. քարտուղար
Հարությունյան Վ. Լ. - տնտ. գիտ. դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստ. տնօրեն
Հովհաննիսյան Ն. Ն. - ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ (Պատմություն)
Մելքոնյան Ա. Ա. - ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ (պատմություն), ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստ. տնօրեն
Հանդեսի խմբագրակազմում աշխատում են փորձառու և հմուտ խմբագրեր Գ. Հարությունյանը (պատասխանատու քարտուղար), Մ. Միքայելյանը:
Copyright 2009 © All rights reserved.
The site is created thanks to the sponsorship of orientalist,
doctor of historical sciences Mr. Ruben Karapetyan